به اطلاع داوطلبان عزیز می رسانیم آزمون تعیین سطح ذکری 96 بمنظور خود سنجی توسط پایگاه توسعه روستایی برای اولین بصورت رایگان برگزار می گردد .

داوطلبان گرانقدر با دانلود سوالات و پاسخ برگ ، می توانند سطح خود را محک بزنند در ضمن کلید سوالات تعیین سطح دکتری 96، ظرف 48 ساعت از همین پایگاه قابل دانلود خواههد بود.

این آزمون برای داوطلبین دکتری توسعه کشاورزی ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تهیه شده است و برای داوطلبان ترویج کشاورزی متعاقبا اعلام خواهد شد.

برای آندسه از داوطلبانی که از بسته های جامع ما استفاده نموده اند ظرف 48-72 ساعت کارنامه مشاوره ای تخصصی منطبق بز سرفصل ها و نکات تهیه و ارسال خواهد شد.

 

دانلود سوالات و پاسخبرگ تعیین سطح دکتری - توسعه کشاورزی   +   سروز  کمکی

 

دانلود سوالات و پاسخ برگ تعیین سطح دکتری- جغرافیا- برنامه ریزی روستایی+ سرور کمی 

 


پاسخنامه آزمون تعیین سطح دکتری توسعه کشاورزی 96 + تحلیل 


پاسخنامه آزمون تعیین سطح دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 96+ تحلیل