پایان نامه نویسی یک هنر است که همه می توانند هنرمند باشند... 

 

 

 

آموزش نگارش پایان نامه (از پروپوزال تا دفاع) ویژه دانشجویان توسعه روستایی ،ترویج و مدیریت کشاورزی،علوم جغرافیای و اجتماعی 

 

 

 

 

 

 

1- نحوه انتخاب استاد راهنما 

2- نحوه انتخاب موضوع پایان نامه ( نوشتن پروپوزال و معیارهای آن)

3- ساختار کلی یک پایان نامه 

4- مطالب عمده فصل دوم (مبانی نظری پایان نامه)

5- روش تحقیق متناسب با نوع و محوریت پایان نامه 

6- نحوه طراحی پرسشنامه و ابزار تحقیق 

7- نحوه انتخاب و تحلیل آزمونها 

8- نحوه جمع بندی تحلیل ها 

9- اصول تهیه پاورپوینت پایان نامه 

10-نحوه ارائه پایان نامه در جلسه دفاع

11- اصول اصلاحات و صحافی پایان نامه