پیاده سازی گردشگری وحشت در نواحی روستایی 0

پیاده سازی گردشگری وحشت در نواحی روستایی

مناطق روستایی به دلیل برخورداری از جاذبه های طبیعی و فرهنگی همواره مورد توجه گردشگران و برنامه ریزان حوزه گردشگری بوده،امروز گردشگری وحشت به عنوان یک بخش از گردشگری در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است