کارنامه و درصد قبول شدگان ارشد و دکتری (جدید) 0

کارنامه و درصد قبول شدگان ارشد و دکتری (جدید)

قابل توجه داوطلبین کارشناسی ارشد 1395 کارنامه پذیرفته شدگان برتر کنکور کارشناسی ارشد 1394 به تفکیک رشته در پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی بارگذاری شد