برگزاری مکاتبه ای دوره مقاله نویسی 0

برگزاری مکاتبه ای دوره مقاله نویسی

پایگاه علمی پژوهشی توسعه و برنامه ریزی روستایی برگزار می کند دوره آموزشی مقاله ننویسی بصورت مکاتبه ای برگزار می شود. در این شیوه پایگاه جزوات و منابع مقاله نویسی را بصورت آنلاین به داوطلبین قرار داده و در یک تاریخ مشخص آزمون اینترنتی را برگزار خواهد نمود و به افراد حائز شرایط گواهی اعطا خواهد نمود. جهت مشاهده آئین نامه و فرم ثبت نام کلیک نمایید