نامه پایگاه توسعه روستایی خطاب به دکتر مدنی،معاون توسعه روستایی 0

نامه پایگاه توسعه روستایی خطاب به دکتر مدنی،معاون توسعه روستایی

در نامه پایگاه توسعه روستایی، ضمن اهمیت و جایگاه نواحی روستایی و ضرورت مدیریت جهادی جهت محرومیت زدایی، چالش های راهبردی مناطق روستایی مورد تبیین و راهکارهای ارائه شد