اندر احوالات مدیریت کرونا از دیدگاه جغرافیایی با تاکید بر مناطق روستایی 0

اندر احوالات مدیریت کرونا از دیدگاه جغرافیایی با تاکید بر مناطق روستایی

با شیوع ویروس کرونا(کووید ۱۹) علاوه بر مقوله سلامت که در راس امور این بیماری قرار دارد در آینده نه چندان دور تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم متاثر از ورود این ویروس منحوس خواهد بود اما بهتر است از دیدگاه جغرافیایی هم به این موضوع بررسی شود