فراخوان جذب اطلاعات دانش آموختگان  در محیط زیست 0

فراخوان جذب اطلاعات دانش آموختگان در محیط زیست

قابل توجه کلیه محققین و دانش آموختگان حوزه های توسعه روستایی، جغرافیا،محیط زیست و کشاورزی سازمان حفاظت محیط زیست بمنظور گرد آوری اطلاعات دانش آموختگان دانشگاهی جهت استفاده از ظرفیت های علمی و تحقیقتی خود نسبت به ثبت اطلاعات اقدام می نماید