توسعه روستایی در گرو بهره مندی از نیروهای متخصص 0

توسعه روستایی در گرو بهره مندی از نیروهای متخصص

بخش روستاها همواره بعنوان یکی از محورهای توسعه ای شناخته می شود، با این وجود توسعه روستایی همواره مورد غفلت واقع شده و کمتر از نیروهای متخصص این حوزه در بخش های اجرایی استفاده می شود.