درس آموخته های نظام برنامه ریزی روستایی اتحادیه اروپا(1) 0

درس آموخته های نظام برنامه ریزی روستایی اتحادیه اروپا(1)

یکی از معیارهای مهم در نظام برنامه ریزی بالاخص در نواحی روستایی،لزوم بهره مندی از الگوها و تجارب موفق است، اتحادیه اروپا از سال 2007 سیاست های 6 ساله ای را برای نواحی روستایی در نظر گرفته که میتواند بسیار راهگشا باشد