دغدغه های صریح فارغ التحصیلان توسعه و برنامه ریزی روستایی 0

دغدغه های صریح فارغ التحصیلان توسعه و برنامه ریزی روستایی

روستا و کشاورزی دو قطب یک اهن ربای توسعه ای هستند و به گواه اغلب صاحب نظران موفقیت هر کشوری در گرو سرو سامان دادن به جوامع روستایی است و نکته جالب تر دیگر روستا و کشاورزی از اول تمدن بشری بوده اند و خواهند بود پس چرا در این حوزه ها همچنان مشکل وجود دارد بذارید موضوع رو ریشه ای شروع کنیم