آزمون تعیین سطح دکتری و کارشناسی ارشد 0

آزمون تعیین سطح دکتری و کارشناسی ارشد

لازمه انجام یک برنامه ریزی درسی برای موفقیت در آزمون دکتری و کارشناسی ارشد، تعیین وضعیت علمی داوطلب و سنجش معلومات می باشد. پایگاه توسعه روستایی بمنظور ارائه مشاوره تخصصی به داوطلبین، اقدام به برگزاری آزمون تعیین سطح غیر حضوری نموده است. آزمون تعیین سطح غیر حضوری به منظور سنجش معلومات داوطلبان دکتری و ارشد برگزار خواهد شد.