تحلیل سوالات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1399

آزمون دکتری برنامه ریزی روستایی مطابق سالیان گذشته دارای 80 سوال تخصصی از دروس روش تحقیق، مبانی جغرافیای روستایی، نظریات روستایی و مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی بود.

سوالات مطرح شده در درس روش تحقیق که شامل 20 سوال ابتدایی می باشد در سطح متوسط رو به آسان می باشد در واقع می توان گفت از 20 سوال مطرح شده پانزده سوال عینا در منابع ارائئه شده پایگاه توسعه روستایی مطرح شده است. از سوی دیگر بخش اعظم سوالات مطرح شده مربوط به کتاب پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اقتصادی اجتماعی دکتر کلانتری و روش تحقیق در علوم انسانی دکتر حافظ نیا است.همچنین هفت سوال مطرح شده در درس روش تحقیق عمدتا مربوط به آزمون های آماری می باشد و مباحث آزمون پارامتری، همبستگی و معنی داری و همچنین سطوح معیارها  و تحلیل عاملی اکتشافی جزو مهمترین سوالات این مبحث می باشد. در واقع می توان گفت داوطلبین که جزوه جامع روش تحقیق را مطالعه کرده باشند براحتی می توانستند به 12 سوال پاسخ و به 5 سوال با کمی تفکر پاسخ و تنها سه سوال پیچیده مطرح شده است.

در درس مبانی جغرافیای روستایی، پراکنش سوالات از گستردگی فراوانی برخوردار است و چند سوال از مباحث روز مطرح شده است که از جمله آنها می توان به برنامه لیدر اتحادیه اروپا،فعالیت های گردشگری،رویکرد فضایی مناطق روستایی و مقوله بازساخت و دیدگاههای هانس بوبک اشاره کرد. در رابطه با سطح سوالات می توان گفت وضعیت این سوالات بصورت متوسط بوده است و داوطلبین که مباحث روز را مطالعه کرده باشند می توانستند بهتر به سوالات پاسخ دهند در رابطه با رفرنس های این درس می توان گفت امسال از کتب و مراجع مختلفی برای طراحی سوال استفاده شده است که سه کتاب مبانی جغرافیای روستایی،جغرافیای روستایی ایران دکتر افراخته و جغرافیای بازساخت رضوانی از عمده ترین رفرنس ها می باشند در رابطه با محوریت سوالات می توان گفت بخش جغرافیای اقتصادی و فضایی و مبانی جغرافیای از عمده ترین مباحث مطرح شده می باشد در ضمن داوطلبینی که جزوه جامع جغرافیای روستایی را مطالعه کرده اند و به نکات مشاوره ای ارائه شده توسط پایگاه توسعه روستایی گوش کرده اند، می توانستند حداقل به 50 درصد سوالات به راحتی پاسخ دهند.

در درس دیدگاهها و نظریات روستایی پراکنش سوالات از گستردگی زیادی برخوردار است و مطالعه صرفا یک منبع نمی تواند به تنهایی باعث موفقیت داوطلبان شود باز هم نکته ای که بارها به داوطلبین تاکید شده و آنهم مطالعه مباحث روز می توانست کمک شایانی به داوطلبان کند. سوالات مطرح شده جدید در درس نظریات روستایی به نسبت سالهای قبل بیشتر شده است اما می توان گفت 5 سوال مطرح شده از کتاب دیدگاههای پاپلی یزدی بوده است و 4 سوال هم در مباحث روز جزوه جامع نظریات روستایی ارائه شده است با این وجود سطح این سوالات متوسط بوده است و دو مقوله حکمروایی و معیشت و خزش شهری روستایی از پر تکرار ترین بخش سوالاتی است که در سال گذشته هم به آن اشاره شده است از سوی دیگر چند سوال ناآشنا برای داوطلبین در کنکور مطرح شده که در منابع 1400 این درس اعمال خواهد شد. در رابطه با منابع می توان علاوه بر کتاب نظریات پاپلی روستایی به کتاب پارادایم های نوین توسعه روستایی - سیاست ها و حکمروایی دکتر محمد رضوانی و همکاران اشاره کرد.

در رابطه با سوالات مطرح شده درس تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی روستایی با توجه به تنوع مباحث همچون سالیان گذشته این درس از تنوع فراوانی برخوردار بوده است که 4 سوال در رابطه با سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS  بوده است که علاوه بر ذکر دو سوال در جزوه جامع مبحث برنامه ریزی روستایی اما چهار سوال مذکور در کتاب کاربرد GIS در برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی دکتر علی اکبر عنابستانی مطرح شده است در واقع می توان این کتاب را منبع اصلی سیستم های جغرافیای معرفی کرد.همچنین از سوالات مطرح شده در رابطه با آزمون های فنون تصمیم گیری می توان گفت 4 سوال عینا در کتاب فنون تصمیم گیری چند شاخصه دکتر پور طاهری اشاره شده است و داوطلبین با کمی تامل می توانستند به سوالات مذکور پاسخ دهند همچنین چند سوال مطرح شده هم در رابطه با مدل های کمی در برنامه ریزی روستایی شهری دکتر کلانتری و دو سوال هم از کتاب پردازش و تحلیل داده ها و چند سوال هم از مباحث روز و متفرقه می باشد. در رابطه با سطح سوالات می توان گفت سوالات متوسط رو به سخت می باشد با این حال نکته حائز اهمیت عدم طراحی سوال از مبانی برنامه ریزی روستایی و مدل سوات در کنکور امسال می باشد.

در یک جمع بندی نهایی می توان گفت کنکور امسال در حد متوسط می باشد و سوالات مباحث روز همچون سالیان گذشته نقش برجسته ای در طراحی داشتند و سوالات برای داوطلبینی که مباحث را جامع مطالعه کرده اند در حد متوسط رو به اسان و برای داوطلبینی که نتوانستند در جلسه یا در مطالعه جامعیت را حفظ کنند متوسط رو به سخت می باشد با این حال با توجه به تعویق چند باره کنکور و استرش های ناشی از آن امسال هم سطح درصد ها برای داوطلبین قوی بین 40-50 برای داوطلبین متوسط بین 30-40 می باشد و مصاحبه نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. در رابطه با مصاحبه یر حضوری با تاکید بر برنامه ریزی روستایی بزودی نکاتی تدوین خواهد شد

 

تحلیل سوالات دکتری توسعه کشاورزی 1399

آزمون دکتری توسعه کشاورزی همچون سالیان گذشته از 80 سوال که معطوف به 6 درس میباشد، طراحی شده است. یکی از نقدهای مطرح شده در سالهای اخیر به چیشنش سوالات مطرح شده عدم امکان تفکیک سوالات می باشد و سوالات بصورت تو در تو و گلچین ارائه شده است.

در رابطه با سوالات مطرح شده درس ترویج و آموزش کشاورزی چند سوال مطرح شده از مقالات مستخرج اساتید مطرح در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی و مقولات کارآفرینی و تسهیل گری می باشد. با این حال باز هم سوالات مطرح شده در درس اصول ترویج و آموزش کشاورزی دکتر فمی و رهیافت های و فنون مشارکتی و نوآوری ها دکتر کرمی از مهمترین سوالات مطرح شده است. سطح سوالات مطرح شده این مبحث در حد متوسط می باشد.

سوالات مطرح شده در حوزه مدیریت ترویج عمدتا از دو رفرنس مدیریت ترویج چیذری و مدیریت رفتار سازمانی رضائیان است همچنین چند سوال مطرح شده از مباحث روز می باشد در واقع می توان گفت داوطلبینی که برای این دروس وقت کافی گذاشته اند و رفرنس های ارائه شده را بخوبی مطالعه کرده باشند می توانستند بهتر به سوالات پاسخ دهند.

در رابطه با سوالاتا درس جامعه شناسی روستایی کتاب جامعه شناسی توسعه نیافتگی دکتر ازکیا، کتاب جامعه شناسی روستایی دکتر کلانتری و کتاب جامعه شناسی روستایی دکتر طالب از مهمترین سوالات مطرح شده می باشد.همچنین نمی توان در رشته توسعه کشاورزی به مشابه سایر رشته ها مشخص کرد از چه سوالی تا چه سوالی مربوط جامعه شناسی مطرح شده است با این وجود سوالی در رابطه با دهناد که جزو مقولات جدیدی در مقالات،تئوری مکان مرکزی والتر کریستالر از کتب مدل های کمی و بهره برداری اشتراکی از کتاب پاپلی یزدی نظریات روستایی مطرح شده است.

در رابطه با تکنیک های برنامه ریزی روستایی بیشترین سوالات مطرح شده، کتاب مدل های کمی در برنامه ریزی روستایی دکتر کلانتری بوده است.مبحث ارائه شده در رابطه با تکنیک های برنامه ریزی منطقه ای و روش های رفع اختلاف مقیاس و آزمون های آماری از عمده سوالات مطرح شده است .

درس روش تحقیق معطوف به سه مبحث روش تحقیق کمی، کیفی و آزمون های آماری معطوف شده است در بخش روش تحقیق کیفی ، رویکرد نظریه بنیانی گرندد تئوری،روش نمونه گیری و فنون تقلیل نمونه مطرح شده است که در جزوه روش تحقیق پیشرفته دکتر اسدی مطرح شده است. همچنین در رابطه با آزمون های آماری نمونه گیری ها و آزمون همبستگی از عمده سوالات مطرح شده می باشد

امسال هم همچون سال گذشته از درس ارزشیابی پروژه هم سه سوال مطرح شده است که جزوه کلاسی دکتر اسدی و کتاب ارزشیابی پیامدگرا از عمده ترین منابع ارائه دهنده سوالات برای این درس می باشد. مدل سیپ و ارزشیابی پیامدگرا از عمده مباحث مطرح شده است.

 در یک جمع بندی نهایی در رابطه با سوالات آزمون دکتری توسعه کشاورزی 1399 می توان گفت یکی از چالش های این رشته نبود یک جامعیت در طراحی سوالات، تعدد منابع و استفاده سلیقه ای در طراحی سوالات می باشد و عمدتا داوطلبین باید منابع کلاسی و متکی به اساتید باشند به همین دلیل به داوطلبین توصیه می شود مقالات اساتید مرجع در همایش ها بصورت سخنرانی یا مجلات علمی را مطالعه نمایند. همچنین سعی می شود در منابع دکتری 1400 بیشتر به مباحث روز،مباحث مالکیت عمومی، سیاست های توسعه ای مهاجرتی و کشاورزی معطوف شود.

در نهایت می توان گفت با توجه به سطح سوالات و تعویق های پیاپی آزمون دکتری 1399، سطح سوالات به نسبت دکتری 1398 سخت تر و عمدتا معطوف به منابع روز می باشد و انتظار می رود سطح درصد های تخصصی داوطلبان قوی بین 35-40 درصد و سطح داوطلبان متوسط بین 30-35 درصد خواهد رسید. و در حال حاضر توصیه می شود با توجه به رویکرد غیر حضوری در مصاحبه ها به داوطلبین توصیه می شود اطلاعات و دانش روز علمی خود را گسترش دهند و در تدوین موضوع و ایده علمی پیشنهادی مباحث پایه ای و کارآمد را در پیش بگیرند و از سوی تسلط به زبان انگلیسی و متنوع نمودن مقالات در حوزه های همایشی و پژوهشی در نظر گرفت.