تحلیل کنکور دکتری برنامه ریزی روستایی 1397

کنکور دکتری 1397 برنامه ریزی روستایی همچون سال گذشته با 80 سوال در چهار درس روش تحقیق، جغرافیای روستایی، نظریات توسعه و تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی (سهم هر درس 20 سوال) برگزار شد. در درس روش تحقیق شاهد پراکنش مناسب سوالات از حیث تنوع مباحث بودیم هم سوالات مقدماتی هم مباث کمی و هم مباحث کیفی در چینش سوالات مورد توجه قرار گرفته بود بیشتر سهم سوالات مربوط به روش تحقیق کمی با 8 سوال بود و نکته جالب طرح سه سوال در رابطه با شاخص های مرکزی و پراکندگی بوده است در حالت کلی سوالات این درس متوسط رو به اسان بوده و می توان گفت پاسخ دهی به 60 درصد سوالات برای داوطلبان امکان پذر بوده است و باز هم روش تحقیق حافظ نیا از عمده ترین رفرنس ها به حساب می آید.

در درس جغرافیای روستایی شاهد طرح سه سوال بحث روز بوده ایم که کمتر در کتب به ان اشاره شده است ده سوال از کتاب مبانی جغرافیای و 8 سوال از مباحث جغرافیای روستایی ایران بوده است نکته قابل تامل عدم طراحی سوال از مبحث کوچ نشینی در ازمون 97 بوده ایم که جای بس تعجب استدر کل کتب دکتر سعیدی، افراخته و مهدوی از عمده رفرنس های طرح شده سوالات می باشد. در درس نظریات توسعه روستایی هم طبق معمول عمده سوالات از کتاب دیدگاهها و نظریات پاپلی یزدی، جزوه دکتر مطیعی لنگرودی و سعیدی می باشد نکته قابل تامل این است که سوالات امسال طراحی سه سوال جدید مربوط به برنامه اسپارک روستایی چین، رویکرد ادوارد اولمن و اجتماع محور می باشد که عمدتا در جزوات جدید و مقالات روز کار شده است و داوطلبینی که جزوات روز را مطالعه کرده باشند بهتر توانسته اند به این مباحث پاسخ دهند. درس تکنیک های و روش های برنامه ریزی امسال می توان گفت مفهومی تر و سخت تر از سال گذشته می باشد در طراحی امسال هم روش های تصمیم گیری چند شاخصه عمده ترین سوالات و سوالات برنامه ریزی در وهله دوم قرار گرفته است اما نکته تعجب برانگیز عدم طراحی سوال از مباحث جی ای اس و سوالات برنامه ریزی روستایی بوده که در سال قبل طراحی نشده بود. در نگاه کلی می توان گفت سوالات 97 مفهومی تر از سوالات 96 بوده است و ممکن است درصد متوسط دروس تخصصی نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یابد.

تحلیل سوالات توسعه کشاورزی 1397

در ازمون توسعه کشاورزی 1397 همچون سال گذشته سوالات از تفکیک کاملی برخوردار نبوده است باین وجود می توان به تفکیک پذیری آنها اشاره کرد. درس اصول ترویج و آموزش کشاورزی به نسبت سال گذشته از پراکنش بسیار بهتری برخوردار و عمده سوالات بصورت عمومی و در حد دوره کارشناسی طراحی شده بود.در واقع می توان گفت مطالعه دقیق کتب ترویج کشاورزی دکتر فمی و رسانش و نو آوری ها بصورت کامل می توانست باعث پاسخ گویی به 70 درصد از سوالات شود.سوالات مربوط به درس مدیریت ترویج هم طبق پیش بینی ها بیشتر از کتاب مدیریت در ترویج چیذری و جزوات مدیریت رفتار سازمانی می باشد در واقع می توان گفت سوالات درس ترویج و مدیریت ترویج به نسبت سال 96 بسیار آسانتر بوده است و نکته جالب عدم طرح سوال از مقولات مشارکت و مدیریت مشارکت و تعاریف ترویج و رهیافت های آن می باشد. در مبحث درس جامعه شناسی روستایی سوالات بیشتر معطوف به کتاب جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی دکتر ازکیا در وهله نخست و کتاب جامعه شناسی پیام نور دکتر کلانتری می باشد نکته جالب طرح سه سوال از خلاصه نکات طراحی شده توسط پایگاه توسعه روستایی می باشد در سوالات طراحی شده مباحث تعاریف جامعه، ساختار اقتصادی روستا، نظام های بهره برداری کمتر مورد توجه قرار گرفته و بحث اصلاحات ارضی سازمان های متولی از عمده مباحث مورد تاکید می باشد.در رابطه با سوالات روش تحقیق بیشتر سوالات از جزوات کلاسی طراحی شده بود و کتاب پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی از عمده ترین رفرنس های این درس بخصوص در خصوص سوالات آماری محسوب می شود می توان گفت 5-7 سوال مستقیم از متن کتاب اخذ شده است.در درس برنامه ریزی شاهد طراحی سه سوال از کتاب مدل های کمی در برنامه ریزی روستایی، جزوه جامع برنامه ریزی روستایی پایگاه و همچنین کتاب برنامه ریزی روستایی در ایران دکتر رضوانی می باشیم. همچنین در رابطه با درس نظریات و سیاست های توسعه روستایی سه مبحث ارزشیابی، سیاست و نظریات بیشتر مورد تاکید بوده که می توان از کتاب های دکتر پاپلی یزدی، جزوه ارزشیابی یا کتاب ارزشیابی پیامدگرا دکتر اسدی و مجموعه اسلایدهای دکتر ورمزیاری اشاره کرد البته سه سوال در رابطه با سیاست های توسعه مطرح شده است که بیشتر حاصل اطلاعات روز است و به داوطلبان توصیه شده بود حدالامکان گزارش های منتشر شده در پایگاه توسعه روستایی بالاخص برنامه های توسعه ای و مرکز پژوهش های مجلس با دقت خوانده شود. همچنین طراحی سه سوال در باره برنامه های توسعه سازمان ملل و اقدامات آتی از نکات حائز اهمیت بوده که بیانگر توجه مولفان به مباحث روز در ازمون دکتری می باشد.در حالت کلی می توان گفت سوالات امسال به نسبت سال گذشته راحتتر بوده است و انتظار می رود برای قبولی و کسب رتبه های برتر ملاک درصدهای بالای 45 درصد نیاز باشد این در حالی است که سال 96 کسب درصد بالای 40 بمنزله کسب رتبه تک رقمی بود.

 

تحلیل دکتری ترویج کشاورزی 1397

در ازمون دکتری تروج کشاورزی هم سوالات امسال نسبت سال گذشته آسانتر مطرح شده بود بگونه ای که دروس اصول ترویج و آموزش کشاورزی بیشتر سوالات عینا از مطالب کتاب اخذ شده است و داوطلب با یک مطالعه دقیق می تواند به بخش اعظم سوالات پاسخ دهد بیشتر سوالات از کتاب ترویج و آموزش کشاورزی ملک محمدی، رسانش و نوآوری ها و کتاب چهار بنیان حجازی طراحی شده بود که جزو منابع عمده در رشته ترویج به حساب می آید. مهمترین مباحث ذکر شده مربوط به مباحث یادگیری، آموزش و الگوهای تدریس می باشد که عمدتا در سرفصل های ارائه شده به آن اشاره شده است.درس جامعه شناسی هم بیشتر به مباحث توسعه یافتگی اشاره شده که مهمترین رفرنس کتاب های توسعه یافتگی و نیافتگی دکتر ازکیا می توان اشاره کرد. در مبحث روش تحقیق شاهد طرح 3 سوال از مباحث کیفی چهار سوال از مباحث پایه ای روش تحقیق و بخش اعظم سوالات مربوط به روشهای آماری پارامتری و ناپارمتریک می باشد که می توان کتاب پردازش و تحلیل داده ها و جزوات دکتر موحد حسینی را معرفی نمود. در رابطه با مباحث مدیریت در ترویج بیشتر سوالات از کتاب مدیریت چیذری و مباحث فصول 2-3-5-6 ارائه شده است. در نگاه کلی سوالات ازمون ترویج بیشتر عینا از داخل کتاب طراحی شده است و داوطلبین می توانند با خواندن سرفصل ها به سوالات پاسخ مناسب دهند.