برای اولین بار کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری   به تفکیک رشته و درصد دروس در پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی بارگذاری شد . شا داوطلبین عزیز می توانید به راحتی کارناه ها را مشاهده نماید بزودی کارنامه سایر رشته ها بر روی سایت قرار خواهد گرفت .

 

 

کارنامه رتبه های برتر کارشناسی ارشد  و دکتری  (به روز شده 95/09/25)

 

 

دکتزی جغرافیا- برنامه ریزی روستایی

سال

رتبه

تخصصی

استعداد

زبان

93

2

59

17

0

93

9

63

0

3.3 -

94

1

5/65

23

7

94

6

62.7

13

0

دکتری توسعه کشاورزی

سال

رتبه

تخصصی

زبان

استعداد

93

5

47

21.17

24.44

93

7

47.5

0

23.22

93

8

47.3

0

20.07

93

10

47

3

14

93

16

40

0

30

دکتری ترویج کشاورزی

سال

رتبه

تخصصی

زبان

استعداد

93

2

49

0

38

93

6

53

3.3

6.6

93

13

45

0

30

93

15

48

0

7

93

17

50

8

4.4-

 

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

رتبه

سال

زبان

فلسفه

جغرافیای روستایی

برنامه ریزی روستایی

آمار

1

92

0

73

60

67

43

6

92

6.9

60

57.2

55

17

1

94

7.3

71.3

82.2

65.3

42

13

95

0

59.5

61.2

51.2

12

7

92

0

56

64.4

77.8

0

 

کارنامه پذیرفته شدگان  کارشناسی ارشد-رشته توسعه روستایی

رتبه

زبان

اقتصاد کشاورزی

مدیریت و تعاون روستایی

ترویج و آموزش کشاورزی

جامعه شناسی روستایی

روانشناسی اجتماعی

1

5%

63%

74%

59%

78%

71%

2

10%

54%

61%

46%

73%

68%

4

0

51%

64%

52%

65%

62%

6

0

56%

52%

48%

60%

66%

7

3%

43%

41%

51%

66%

57%

10

0

52%

69%

50%

59%

54%

15

0

45%

66%

43%

62%

49%

22

0

42%

49%

44%

53%

56%

31

0

44%

40%

38%

59%

52%

40

0

39%

46%

33%

54%

59%

59

0

31%

42%

31%

51%

44%

 

 

کارنامه پذیرفته شدگان ارشد مدیریت کشاورزی

 

رتبه

زبان

اقتصاد کشاورزی

مدیریت مزرعه

ترویج و آموزش کشاورزی

زراعت و باغبانی

آمار و احتالات

1

-

63%

54%

62%

58%

65%

2

-

54%

48%

55%

43%

58%

7

0

53%

42%

50%

48%

48%

10

0

51%

46%

44%

46%

42%

19

0

48%

31%

37%

37%

30%

 

کارنامه پذیرفته شدگان ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

رتبه

زبان

ترویج کشاورزی

مدیریت ترویج

آموزش کشاورزی

آموزش بزرگسالان

جامعه شناسی روستایی

1

12%

67%

71%

68%

72%

79%

3

-

66%

73%

65%

63%

72%

4

5%

59%

63%

60%

58%

69%

12

0

63%

56%

62%

56%

68%

15

0

54%

57%

61%

55%

66%

28

0

43%

48%

55%

58%

53%

39

7%

36%

40%

45%

52%

47%

46

0

39%

51%

59%

53%

41%

69

0

23%

31%

31%

37%

36%

93

0

19%

22%

12%

9%

30%

 

 
ظرفیت پذیرش و آخرین فرد قبولی در هریک از دوره های روزانه و شبانه و دوره های غیرانتفاعی و پیام نور توسط پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی منتشر شد.
توضیحات :

ظرفیت پذیرش و اخرین فرد قبولی در رشته های ذکر شده بر مبنای پذیرش دانشگاه و موسسات آموزش عالی می باشد. 


درصد رتبه های برتر قبول شدگان رشته های توسعه روستایی، مدیریت کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی و اقتصاد کشاورزی و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بزودی بر روی همین پایگاه منتشر خواهد شد. 
 
 
 
ظرفیت پذیرش و آخرین رتبه قبولی دوره های روزانه، شبانه و دوره های غیرانتفاعی و پیام نور 1394