قابل توجه داوطلبین کارشناسی ارشد و دکتری 1395 

 

با توجه به نزدیکی آزمون دکتری 1395 و کارشناسی ارشد 1395 پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی جت رفاه داوطلبین اقدام به انتشار و ارسال بسته جامع تخصصی برای رشته های کارشناسی ارشد و دکتری نموده است.
 

رشته های کارشناسی ارشد 1395 


دانلود بسته جامع جزوات کارشناسی ارشد توسعه روستایی 1395 

دانلود بسته جامع جزوات کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 1395

دانلود بسته جامع جزوات کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی 1395

دانلود بسته جامع جزوات کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی 1395

دانلود بسته جامع جزوات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1395
 
 
 
 
 
 جهت دریافت رایگان جزوات پایگاه توسعه روستایی به بخش دانلود رایگان مراجعه نماید
 

رشته های دکتری 1395 


دانلود بسته جامع جزوات دکتری توسعه، ترویج و اقتصاد کشاورزی 1395 

دانلود بسته جامع جزوات دکتری علوم جغرافیای 1395