توسعه پایدار یکی از مقولاتی می باشد که در سالیان اخیر مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه روستایی و کشاورزی قرار گرفته است. پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی نسبت به معرفی چند کمیته کلیدی توسعه پایدار اقدام نموده است

پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی برای دانش پژوهان و دانشجویان رشته های روستایی و کشاورزی چند پایگاه تخصصی  حوزه توسعه پایدار معرفی نموده است 

 

کمیته های مرتبط با توسعه پایدار در حوزه های روستایی، کشاورزی 

موسسه توسعه پایدار وابسته به سازمان ملل متحد

www.sustainabledevelopment.un.org  

کمیته توسعه پایدار اروپا

http://ec.europa.eu/research/sd/index_en.cfm

کمیته توسعه پایدار انگلستان

http://www.sd-commission.org.uk/

موسسه اروپایی توسعه پایدار کشاورزی

http://www.sustainable-agriculture.org/news.php

مجله بین المللی توسعه پایدار

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd

مجله بین المللی توسعه پایدار 2

http://www.ontariointernational.org/

مجله بین المللی اقتصاد و توسعه پایدار

http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/index