روستا به عنوان کلید و یکی از ارکان اساسی توسعه کشورها شناخته می شود با این وجود همواره شاهد بی توجهی به فارغ التحصیلان حوزه توسعه روستایی در کشورمان می باشیم. در بخش آموزش عالی ما شاهد رشته های فراوانی در حوزه روستا (توسعه روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ترویج کشاورزی و...) می باشیم اما همواره شاهدیم متولیان این حوزه از رشته های غیرمرتبط می باشیم. این معضل ضمن بهره مند نشدن از دانش روستایی موجب عدم به ثمر نشستن طرح ها خواهیم بود. متاسفانه فارغ التحصیلان حوزه روستایی به دلیل بی برنامگی امیدی به بازار کار نداشته و در حوزه های غیر مرتبط به اشتغال می پردازند.