تحلیل سوالات دکتری همواره به عنوان یکی از دغدغه های داوطلبین کنکور بعد از برگزاری مرحله کتبی آزمون و ارزیابی سوالات و پایش آن برای داوطلبین دکتری 1403 می باشد، بر همین اساس به رسم همه ساله پایگاه توسعه روستایی در راستای حمایت و هدایت علمی داوطلبین اقدام به انتشار تحلیل سوالات دکتری 1402 نموده، امید است این اقدام بتواند به عنوان نقشه راهی برای داوطلبین دکتری به حساب آید. انشالله همزمان با انتشار نتایج اولیه در دهه سوم فروردین ماه، راهنمای موفقیت در مصاحبه دکتری منتشر خواهد شد.

تحلیل دکتری 1402 گردشگری هم بزودی منتشر خواهد شد/

سوالات دکتری 1402 برنامه ریزی روستایی

یکی از تغییرات آزمون دکتری 1402 برنامه ریزی روستایی به نسبت سالهای گذشته، تغییرات تعداد سوالات از 80 به 70 سوال می باشد که باعث کاهش سطح سوالات شده است، با این وجود سوالات برای هر چهار درس روش تحقیق، جغرافیای روستایی، نظریات و تکنیک های روستایی تدوین شده است.

در بخش سوالات روش تحقیق، همانگونه که قبلا هم بارها اعلام شده بود مباحث روش شناسی کیفی و کمی، نمونه گیری و ابزارهای پژوهش مورد توجه واقع شده بود. هدف تحلیل محتوی به عنوان یک روش کیفی، ابزار مصاحبه های نیم ساختاریافته، پرسش های کیفی و فرایند مصاحبه کیفی از مهمترین مباحث این حوزه و مباحث متغیرها، آزمون رگرسیون و خی دو و قاعده تجاهل و اندازه گیری متغیرها و طیف های اندازه گیری از دیگر مباحث مطرح شده می باشد که این موارد هم در جزوه جامع روش تحقیق پایگاه توسعه روستایی و هم در وبینار راهبردهای موفقیت و کلاسهای رفع اشکال به آن اشاره شده بود.

در بخش دوم سوالات دکتری 1402 مباحث جغرافیای روستایی و نظریات مطرح شده است که نکته جالب ن طرح سوالاتی در رابطه با طرح منظومه های روستایی (دو سوال)، برنامه ششم توسعه، مبحث تسهیلگری و وضعیت مناطق روستایی در سرشماری 1395 می باشد که بارها به داوطلبین تاکید شده بود که این مباحث را مورد مطالعه قرار دهند و کسانیکه به این موارد توجه کرده باشند موفق ظاهر خواهند شد. بخش دیگر از سوالات هم از کتاب مبانی جغرافیای روستایی و از مباحث پیوندها و روابط روستاشهری، مورفولوژی زمین، قاعده پخش فضایی مطرح شده است، مقوله بازساخت روستایی و گردشگری هم به نوبه خود یک سوال طرح شده بود که حاکی از پراکنش مناسب سوالات می باشد، در بخش نظریات هم مقولات نظریه پخش فضایی، رویکرد نوسازی و تاب آوری مورد توجه طراحان قرار گرفته بود همچنین راهبرد حکمروایی روستایی، توانمندسازی محلی و مدل سامئول آندونگ که در جزوه جامع مستقیما اشاره شده بود، در طراحی سوالات مورد استفاده قرار گرفته بود، در کل می توان گفت سوالات این دو بخش در سطح متوسط تدوین شده بود که مطالعه سرفصل های مندرج در سایت توسعه روستایی و جزوات تدوین شده پایگاه بسیار راهگشا می تواند باشد

در بخش سوم که شامل سوالات تکنیک های آماری می باشد هم سه مبحث مدل، تکنیک و کاربردهای برنامه ریزی مورد توجه قرار گرفته بود، تدوین سوالات بی مقیاس سازی و تصمیم گیری فازی و فنون تصمیم گیری مورد توجه قرار گرفته بوذ در بخش آزمون های آماری نرمالیته بودن، ازمون تحلیل واریانس، کولموگروف اسمینروف و توزیع نرمال بسیار مورد تاکید قرار گرفته بود و روش ضریب مکانی و جمعیت فعال از دیگر مواردی بود که عینا در جزوه جامع تکنیک های پایگاه توسعه روستایی بارها به آن اشاره شده بود.همچنین مقوله رگرسیون و بار تکفل از سوالات دیگر و 5 سوال آخر معطوف به مباحث جی ای اس بود که در صورت مطالعه می توانست بسیار مفید واقع شود

در یک ارزیابی کلی می توان گفت سطح سوالات تدوین شده متوسط می باشد و داوطلبینی که به توصیه مشاورین پایگاه توسعه روستایی توجه کرده باشند در ازمون موفق خواهند بود./

تحلیل سوالات دکتری توسعه کشاورزی 1402

سوالات آزمون دکتری 1402 توسعه کشاورزی همچون سایر رشته ها با کاهش تعداد سوالات به میزان 70 سوال مواجه شده بود، در بخش اول سوالات مباحث ترویج کشاورزی مورد توجه قرار گرفته بود، پنج سوال اول طراحی شده عمدتا معطوف به سیر تاریخی ترویج کشاورزی و اقدامات انجام شده در ادوار گذشته می باشد که در جزوات و کتب معرفی شده به آن اشاره شده است. پنج سوال دوم بخش ترویح معطوف به رهیافت های ترویجی و راهبردهای این حوزه می باشد که مورد توجه طراحان قرار گرفته است. در یک ارزیابی کلی سوالات ترویج معطوف به تاریخچه و رهیافت های ترویجی می باشد و یک سوال هم مربوط به مدل فناوری می باشد

در رابطه با مدیریت ترویج هم چینش سوالات حاکی از کیفیت متوسط سوالات است. نظریات مدیریتی نئوکلاسیک و مدیریت مبتنی بر رهیافت سازمانی و ساخت سازمانی از سوالاتی است که در این بخش مورد توجه طراحان قرار گرفته است و بیشتر معطوف به رویکرد های سازمانی بوده است. در رابطه با مباحث جامعه شناسی روستایی عمده سوالات در حد متوسط رو به سخت می باشد و سوالات کمتر از استاندارد برخوردار بوده است با این وجود استراتژی توسعه بانک جهانی،شهرگرایی روستایی و راهبردهای توسعه روستایی در حوزه تجمیع مناطق از دیگر موارد مورد توجه طراحان بوده است همچنین رویکرد اطلاح طلبانه و نظام حاکمیت بر روستا از دیگر موارد کنکور امسال بود البته دو سه سوال جدید همچون دیدگاه لوبو و اصطلاح اتاتیزه از موارد جدید کنکور امسال است.

سوالات روش شناسی هم عمدتا به دو حوزه روش شناسی کیفی (پاردایم شناسی) و کمی هم معطوف به آزمون فرضیه و انواع فرضیات می باشد و موارد همچون ارجاع منبع و رویکرد گرندد تئوری از دیگر سوالات طراحی شده ست

در بخش انتهای و سوم سوالات دکتری توسعه کشاورزی عمدتا مباحث برنامه ریزی روستایی و سیاست های توسعه ی مطرح می باشد در بخش برنامه ریزی روستایی مکتب اکلا،فنون تصمیم گیری جبرانی و روش رفع اختلاف مقیاس مورد توجه واقع شده است، مباحث مربوط به فضا، مکان مرکزی، نظام های سکونتگاهی روستایی و اولویت های توسعه روستایی و بحث تسهیلگری مورد توجه قرار گرفته است، در حوزه ارزشیابی الگوی cipp به عنوان رویکرد ارزشیابی و سوگیری های ارزشیابی در کنکور 1402 مورد توجه طراحان قرار گرفت و در انتها بحث نظریات توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته که از جمله مباحث می توان به تله شهری، راهبرد دهقانان روستایی،فرهنگ فقر، خرده فرهنگ دهقانان و تعاونی های مشاع اشاره نمود.

در یک ارزیابی کلی می توان گفت سطح سوالات دکتری توسعه کشاورزی 1402 متوسط رو به سخت می باشد و می توان گفت داوطلبین با کمی دقت می توانند تا 40 درصد سوالات را پاسخ دهند .

 

تحلیل دکتری 1402 گردشگری هم بزودی منتشر خواهد شد/