جهان به سمت فناوری های هوشمند و تولیدات علم محور می رود و مناطق روستایی هم،همچون سایر نواحی نمی توانند از این حوزه مجزا باشد، همه گیری کرونا و محدودیت های پیش رو همه باعث شد تا هوشمندسازی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد
در حوزه هوشمندسازی، هدف استفاده بهینه از منابع در دسترس با کمترین هزینه و بیشترین میزان سودمندی می باشد، تجارب موفق بیانگر این نکته است مقوله هوشمندسازی صرفا به فناوری محدود نبوده و باید رویکردهای فرهنگی اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد، در واقع باید گفت دانش و فناوری باید در خدمت روستا باشد نه بر عکس
از سوی دیگر وجود قابلیت های فراوان در حوزه خدمات،گردشگری و کشاورزی باعث شده تا فناوران بیشتر به این مناطق سوق پیدا کنند، بر همین اساس باید توجه داشت تولیدات دانش بنیان در حوزه روستایی باید متناسب با ظرفیت ها هر منطقه و توجه به محدودیت ها باشد.تاکنون پروژه هوشمندسازی در کشورها و توجه به دانش بنیان ها باعث رونق تولید و رضایت مندی های شده است و کشورمان هم باید به سمت اشتغال مولد و پایدار پیش رود
البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که فناوری ها باید در راستای حفظ هویت و فرهنگ روستا باشد و شاخص تمایز روستاشهر که طبیعت محوری و فرهنگ روستایی است حفظ شود، دیر یا زود چه بخواهیم چه نخواهیم فناوری ها همچون طوفانی همه مناطق را در خواهد نوردید بنابر این باید از قبل با تدوین پیوست های و توجه به مقوله فناوری در برنامه های پیشرو از این ظرفیت استفاده کرد
مشخص است دنیا منتظر دیگر کشورها نخواهد بود و باید تولیدات،خدمات و نیازها مبتنی بر خرد،دانش و فناوری باشد