جستجو   :  

تحلیل آزمون دکتری 1401 برنامه ریزی روستایی و توسعه کشاورزی

تحلیل کنکور دکتری 1401- برنامه ریزی روستایی

آزمون دکتری برنامه ریزی روستایی همزمان با آزمون سایر رشته ها در روز جمعه 6 اسفندماه برگزار شد، سوالات این آزمون همچون ادوار گذشته شامل 80 سوال تخصصی بوده است که در ادامه به ارزیابی این سوال ها اقدام می شود.

بخش اول سوالات که شامل 20 سوال می باشد معطوف به درس روش تحقیق می باشد، تحلیل سوالات این بخش بیانگر این مطلب است که سطح سوالات این بخش در حد متوسط قرار دارد و سه سوال جزو مباحثی بوده که کمتر در رفرنس ها به آن اشاره شده است که از جمله آنها می توان به مفهوم بیلبیوگرافی(کتابشناسی)،جایگاه ارزش ها و زمین مرجع کردن داده ها اشاره کرد، از سوی دیگر سوالات در رابطه با فرضیات تحقیق،نمونه گیری،مقیاس های اندازه گیری و آزمون های پارامتریکی و ناپارامتریکی و ضریب تاثیر مقاله از دیگر مبحث های مطرح شده در آزمون دکتری 1401 می باشد همانگونه که قبلا هم در کلاس های رفع اشکال و جزوه روش تحقیق شده بود اگر داوطلبین مباحث روش تحقیق را بدقت مطالعه کرده بودند می توانستند حداقل 10 تست آزمون مذکور را براحتی بزنند بنابر این انتظار می رود در این بخش داوطلبان کمتر دچار مشکل باشند و این بخش بتواند باعث افزایش درصد داوطلبین به نسبت سایر بخش ها شود.

در رابطه با سوالات جغرافیای روستایی (مبانی و ایران) که شامل 20 سوال بوده است می توان گفت پراکنش سوالات زیاد بوده است و شاهد تدوین سوالات متنوع از موضوعات مختلف هستیم نتایج ارزیابی سوالات این بخش نشان داد از بیست سوال مطرح شده،هشت سوال عمدتا معطوف به مباحث مبانی و نظری است که در رفرنس های اشاره شده توسط مشاوران پایگاه توسعه روستایی قرار گرفته است به عنوان مثال مقوله ملاک شهر و روستا،موقعیت روستاها و مالکیت منابع آب و خاک، اقدامات جهاد سازندگی،مورفولوژی زراعی،ویتموگل،شیوه تولید زراعی از دیگر مباحثی بود که به داوطلبان توصیه شده بود،بخش دیگر سوالات مربوط به مقوله کارآفرینی روستایی،گردشگری روستایی،پیوند اقتصادی روستاشهر می باشد در واقع می توان گفت در بخش جغرافیای روستایی مقوله کارآفرینی با 3 سوال بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که در ویرایش بعدی مباحث مورد توجه قرار میگیرد، در واقع می توان گفت این بخش در سطح متوسط به سخت می باشد، با این وجود داوطلبین می توانند حداقل 8 سوال را بصورت کامل پاسخ دهند.

بخش سوم سوالات دکتری 1401 برنامه ریزی روستایی، معطوف به دیدگاههای توسعه روستایی بوده است ارزیابی کلی سوالات این بخش نشان می دهد سوالات این بخش متوسط طراحی شده است بگونه ای که هم سوال آسان و هم سخت در مباحث گنجانده شده و داوطلبان با خوندن منابع و جزوات ارائه شده توسط پایگاه توسعه روستایی میتوانستند براحتی 10 سوال را صحیح بزنند، ارزیابی سوالات نشان می دهد که در کنکور 1401 همچون گذشته دیدگاه حکمروایی،بازساخت،رویکردهای توسعه روستایی در حوزه مشارکت و رویکرد بالا به پایین مورد توجه طراحان قرار گرفته است از سوی دیگر همانطور که در کلاس رفع اشکال هم اشاره شده بود سوال کریستالر و لش،مبحث اتحادیه اروپا در حوزه روستایی،بعد معیشت پایدار در حوزه امنیت غذایی و دیدگاههای توسعه ای مورد توجه قرار گرفته بود البته امسال هم چند مبحث جدید ارائه شده بود که برای کنکور 1402 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت در کل می توان گفت داوطلبینی که جزوه اعلامی و حتی کتاب دیدگاهها و نظریات پاپلی را مطالعه کرده باشند می توانستند به نیمی از سوالات این بخش پاسخ دهند.

بخش چهارم سوالات دکتری 1401 برنامه ریزی روستایی معطوف به مبحث تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی روستایی می باشد، در یک ارزیابی کلی می توان گفت سوالات مطرح شده این بخش تا حدودی سخت و عمده سوالات در قالب مسئله مطرح شده است.در این بخش هم عمده سوالات معطوف به آینده پژوهی و نرم افزار میک مک،ضریب تکاثر،فنون تصمیم گیری و فرمول روش های وزن دهی،آزمون کای اسکوئر،ضرایب همبستگی و رگرسیون و روش درون یابی مکانی بوده است با وجود اینکه عمده این مباحث در سرفصل های دکتری ارائه شده بود فقط نکته حائز اهمیت بحث مسئله ای و پرداختن به جزییات آزمون ها بود و کمتر مباحث کلی مورد سوال قرار گرفته بود بنابر این بهتر است در آزمون های آتی روی مباحث مسئله شناسی و حل اینگونه سوالات بیشتر دقت شود

در کل ارزیابی سوالات دکتری 1401 بیانگر سطح متوسط سوالات می باشد و می توان گفت کسب درصد 30-40 می تواند داوطلبان را برای کسب رتبه زیر 30 امیدوار کند البته سهم آزمون عمومی هم تاثیر گذار خواهد بود.

 

 

 

تحلیل سوالات دکتری 1401 توسعه کشاورزی

سوالات کنکور دکتری 1401 توسعه کشاورزی هم همچون سالهای گذشته شامل 80 سوال تخصصی بوده و پراکنش سوالات هم بین 6 درس مدیریت و ترویج،جامعه شناسی و توسعه،روش تحقیق و ارزشیابی برنامه های توسعه ای قرار گرفته است که در ادامه به ارزیابی سوالات پرداخته می شود.

سیزده سوال اول کنکور دکتری 1401 توسعه کشاورزی معطوف به درس ترویج و آموزش کشاورزی می باشد که عمده تمرکز معطوف به بحث نوآوری و از رفرنس رسانش و نوآوری ها می باشد و بحث ترویج کشاورزی پایدار و رهیافت های عمومی ترویج و فرایند مدل هارلود لوسل از دیگر سوالاتی بود که در این بخش مطرح شده است در واقع می توان گفت سطح سوالات ترویج متوسط می باشد و عمده سوالات بدون هیچ پیچیدگی طراحی شده است.

سوالات 14-26 کنکور دکتری توسعه کشاورزی معطوف به درس مدیریت ترویج و ارزشیابی پروژه می باشد و در حوزه درس مدیریت ترویج،مدیریت سازمانی وبر دو سوال،مدیریت پیامدگرا پروژه،روش نظارت بر پروژه از دیر مباحث مطرح شده می باشد و دو سوال از مباحث بروز مطرح شده بود و داوطلبین با مطالعه رفرنس مدیریت ترویج چیذری و کتاب ارزشیابی پیامدگرا می توانستند بر مباحث مسلط شوند.

سوالات 27 -40 معطوف به درس جامعه شناسی روستایی می باشد و عمده سوالات از دو رفرنس جامعه شناسی روستایی کلانتری و توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دکتر ازکیا مطرح شده بود و سوالات از سادگی لازم برخوردار بودند از سوالات مطرح شده می توان به مباحث اطلاحات اراضی و اقدامات انجام شده،شیوه بهره برداری سنتی، دیدگاه چمبرز، نسق، و مفهوم جامعه شناسی اشاره کرد. داوطلبین می توانستند با مطالعه سرفصل های اعلام شده توسط مشاوران توسعه روستایی به اغلب سوالات پاسخ دهند.

سوال 41-53 کنکور دکتری توسعه کشاورزی معطوف به مبحث روش تحقیق می باشد و اغلب سوالات از کیفیت مناسب برخوردار بوده و کمتر دارای پیچیدگی بوده است و می توان سطح سوالات را آسان در نظر گرفت.سوالات مربوط به نمونه گیری،پایایی و روایی،ضریب همبستگی و رگرسیون و فرضیه و روش تحقیق کیفی از مهمترین مولفه های سوالات مطرح شده در بحث روش تحقیق می باشد و بجز دو سه سوال باقی سوالات کامل وضح می باشد.

6 سوال شامل سوالات 54-59 معطوف به ارزشیابی پروژه می باشد که مدل cipp و مفهوم پیامد و مراحل مناسبت،نیازسنجی و الگوی ارزشیابی از مهمترین سوالات بوده که عمدتا از مباحث ارزشیابی پیامدگرا می باشد.

سوالات 60-70 عمدتا معطوف به درس برنامه ریزی روستایی و تکنیک ها می باشد و اکثر سوالات از کتاب مدل های کمی در برنامه ریزی روستایی خلیل کلانتری مطرح شده است و سوالات از سادگی لازم برخوردار است و داوطلبین اگر به توصیه  مشاورین پایگاه توسعه روستایی توجه کرده باشند می توانند براحتی به 8 سوال پاسخ دهند.

و در انتها سوالات 70-80 کنکور دکتری توسعه کشاورزی معطوف به درس دیدگاهها و نظریات توسعه روستایی می باشد، عمده سوالات با محوریت اهداف و اقدامات سیاست های توسعه روستایی،راهبرد توسعه روستایی و مدل ساموئل آندونگ کره جنوبی،رهیافت ها و الگوهای پاردایم توسعه روستایی،مطالعات میسرا و موسسه بتل و مولفه های حکمرانی از مهمترین موضوعات مطرح شده در کنکور 1401 دکتری توسعه می باشد و برخی سوالات جزو مباحث روز می باشد.

در یک ارزیابی کلی می توان گفت سوالات دکتری توسعه کشاورزی از پیوستگی و استاندارد مناسب برخوردار بوده و سطح سوالات متوسط رو به آسان بوده است و کسب درصد 40-50 می تواند متضمن کسب رتبه زیر 20 باشد.

تاریخ درج  :  1400/12/13  

ارسال نظر 
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن پیام  :

   
تصویر امنیتی