به گزارش پایگاه توسعه روستایی به نقل از موسسه جغرافیا دانشگاه تهران،

"در سالهای اخیر، بیکاری در بسیاری از رشتههای علوم انسانی یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان و مسئولان بوده است. این چالش با توجه به بیکاری چشمگیر دانشجویان در رشته جغرافیا ابعاد وسیعتری نیز پیدا کرده است. علیرغم وجود اساتید بسیار توانمند، دانشجویان جوان و با انگیزه، نهادهای مرتبط با جغرافیا و بحرانهای فراگیر جغرافیایی در کشور، ارتباط ارگانیکی بین توانمندی های مختلف در رشته های جغرافیا با تقاضاهای بخش خصوصی و دولتی شکل نگرفته است و در صورت عدم حل این چالش، جغرافیا در آیندهای نزدیک با بحران هویت روبرو خواهد شد. "

1

دانشگاه تهران در بسیاری از تغییرات اجتماعی نوآور و پیشرو بوده است. برای حل این چالش نیز قصد دارد تا با ورود به دنیای جدید و تغییر پارادایم جغرافیا از پژوهش محوری به تقاضا محوری و کار آفرینی، این نقش را ایفا نماید. در حوزه علوم جغرافیایی، خلاءهای بازار با نگاه کارآفرینانه و طرح ایدههای جدید به خوبی دیده میشود و لازم است تا این خلأها بوسیله یک راهکار پر شوند.

2

موسسه و دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران با درک این چالش ها به دنبال حل آن هستند. به همین منظور سعی شده است، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، موسسه پژوهشی توسعه علوم، فناوری و کاربرد های فضایی و نیز اتحادیه انجمنهای علوم جغرافیایی کشور را با خود همراه کنند. پیشنهاد موسسه و دانشکده جغرافیا برای ایجاد زیستبوم نوآوری و تقویت استارتآپهای خلاق، به عنوان یکی از ابزارهای مهم، برگزاری رویدادهای جغرافیایی است.

3با برگزاری رویداد، بستر لازم برای نزدیکشدن بازار کسب و کار و تقاضاهای جامعه به توانمند یهای موجود در دانشگاه فراهم می آید. به عبارت دیگر، با برگزاری رویداد می توان تقاضاهای مرتبط با علوم جغرافیایی، دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی را احصا کرده و با ظرفیت های علمی و فناورانه رشته جغرافیا در کل کشور مرتبط نمود. همچنین برگزاری رویداد این امکان را فراهم می سازد تا ایده و طرح های فناورانه و نوآورانه موجود در دانشگا هها، فرصت ظهور و بروز پیدا کرده و به مرحله رشد و بالندگی برسند.

4برنامه زمانی برگزاری این رویداد اردیبهشت 1402 میباشد. امید است گروههای مختلف جغرافیا با جریانسازی گسترده و معرفی نمایندگان و بنگاههای اقتصادی خصوصی و سازمانهای دولتی با ارائه تقاضاهای پژوهشی و فناورانه خود، زمینه لازم برای برگزاری پربار این رویداد را فراهم سازند

 

تاریخ های مهم 

1400/10/30    ارسال ایده،طرح و عنوان تقاضا و تقاضا RFP

1400/11/30    ارزیابی اولیه طرح یا تقاضا

1400/12/25    مهلت ارسال پروپوزال

1401/01/30     ارزیابی نهایی پروپوزال طرح ها و ایده ها 

اردیبهشت 1401     برگزاری رویداد

 

مشاهده بروشور نخستین رویداد ملی جغرافیا 1401 

 

دریافت فرم خام ثبت ایده و طرح کاربردی رویداد جغرافیا