نظام برنامه ریزی روستایی اتحادیه اروپا

نظام برنامه ریزی روستایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بصورت یک سیاست واحد می باشد و کمیسیون توسعه روستایی اروپا اقدام به تهیه سند توسعه روستایی در بازه های شش ساله می نماید بگونه ای که سیاست های توسعه در نظام برنامه ریزی روستایی اتحادیه اروپا در سالهای 2014-2020 بیشتر بر ارتقا نوآوری ها، حمایت از طرح های اقتصادی و اعطای تسهیلات به روستائیان و طرح های زود بازده اقتصادی بوده است و این برنامه ها در دو طرح لیدر و ENRD می باشد که سعی بر پایش اقدامات و برنامه های اجرای کشورها می باشد.در رابطه با ساختار نظام برنامه ریزی اتحادیه اروپا می توان گفت این اتحادیه با هماهنگی کشورهای عضو، سیاست های توسعه ای را متناسب با نیازهای روستایی تدوین و در اختیار کشورها قرار می گیرد و کشورهای عضو متناسب با شرایط خود اقدامات کاربردی برای تحقق این طرح ها به کار می برند، و درنهایت عملکرد هر کشور در حوزه برنامه ریزی روستایی قابل مشاهده خواهد بود. یکی از سیاست های پیش رو در نواحی روستایی اروپا لزوم هوشمند سازی روستاها و حمایت از ایده های مرتبط در این حوزه می باشد. درحوزه هوشمندسازی نواحی روستایی، معیارهای همچون کشاورزی هوشمند،خدمات هوشمند،مشاغل هوشمند و پایداری هوشمند مطرح است.نکته حائز اهمیت در سیاستهای توسعه روستایی اتحادیه اروپا توجه به شفافیت آماری و عملکرد کشورهاست که بطور واضح قابل دسترسی می باشد.نکته حائز اهمیت دیگر اینکه کلیه سیاست ها با همکاری کشورهای عضو طراحی می شود و کشورها مختارند فرایندها را متناسب با پتانسیل ها و ظرفیت های هر کشور تعیین می شود.

ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی کمک نمایند در کشور امریکا عمده سیاست توسعه ای معطوف به تامین اعتبارات برای طرح های مردمی در حوزه روستایی و کمک به رونق روستا می باشد و در کشورها در حال توسعه هم عمده سیاست ها بر حفظ جمعیت روستایی، ایجاد اشتغال و تامین اعتبارات لازم برای طرح ها مختلف متکی شده است در واقع میتوان گفت سیاست های کلان هر کشوری متناسب با وضعیت موجود نواحی روستایی کشور و چشم انداز پیشرو تعیین می شود در مرحله دوم برنامه ریزی، که برنامه ریزی منطقه ای نواحی روستایی نامیده می شود عمده برنامه ها با رویکرد منطقه ای و پیوندهای موجود روستاشهری تبیین می شود تا بتوان ساختارهای ارتباطی حاکم را تهیه و تدوین نمود در اغلب کشورها فرایند برنامه ریزی در این نواحی با مشارکت نمایندگان انجمن های محلی در سطوح منطقه ای و تعامل سازمان ها و ذینفعان جهت تحقق راهبردهای کلان تهیه می شود. مرحله سوم نظام برنامه ریزی روستایی درسطح محلی می باشد.در واقع در اکثرکشورها این بخش از فرایند برنامه ریزی به عنوان رکن اساسی توسعه روستایی شناخته می شود و مشارکت جامعه محلی در تهیه،اجرا و نظارت اهمیت بسیاری دارد.

تجربه سیاست های توسعه روستایی اتحادیه اروپا بیانگر این مطلب است که مشارکت هدفمند در نواحی روستایی بسیار موفق بوده است و از سوی میزان ماندگاری روستائیان به نسبت سالهای گذشته بیشتر شده است.امید است سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه روستایی با الگو گیری از تجارب موفق کشورها و پیاده سازی آن در مناطق روستایی کمک شایانی به توسعه روستایی کشور نمایند

 

منابع تالیفی

http://erdn.eu/about-erdn/informations/

https://www.researchgate.net/profile/Lela-Ristic/publication/293165146_European_integration_and_rural_development_policy_of_the_republic_of_Serbia_and_West_Balkan_countries/links/56fb6e8308ae8239f6dadf6c/European-integration-and-rural-development-policy-of-the-republic-of-Serbia-and-West-Balkan-countries.pdf

https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp-implementation_en