به گزارش عیارآنلاین، از جمله ملزومات توسعه و آبادانی کشور، توسعه روستایی است. چرا که خودکفایی و توانمندی روستا، به مثابه کانون تولید و ارزش آفرینی، افزایش تولید ثروت ملی از یک سو و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی از سوی دیگر را به دنبال خواهد داشت. با این وجود، اخبار و آمارهای مربوط به روستاهای کشور، گویای وضعیت نگران­کننده اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی است. افزایش موج مهاجرت، گسترش حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن شاهد این مدعاست.نظر به ضرورت و اهمیت این مسئله، گفت‌و‌گوی با دوتن از کارشناسان این حوزه، آقایان، دکتر حجت ورمزیاری استاد دانشگاه تهران و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ودکتر خلیل کلانتری استاد اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، صورت گرفت است که بخش اول این گفت‌گو در ادامه می‌آید.