قابل توجه دانش پژوهان و محققان تحصیلات تکمیلی 

یکی از چالش های محققان در سالیان اخیر عدم دسترسی به پایگاههای علمی روز دنیا و سردرگرمی جهت دستیابی به مقالات علمی روز بخصوص در حوزه های توسعه روستایی و کشاورزی و علوم جغرافیای و برنامه ریزی روستایی می باشد. بر همین مبنا پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی درنظر دارد برخی از پایگاههای علمی معروف و نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز دانشجویان و دانش پژوهان حوزه روستایی،کشاورزی و.... معرفی نماید.